Základní škola

Stránky
Výchovná poradkyně Ing. Milena Rudolfová
Konzultační hodiny: po telefonické domluvě
Kontakt: 739 063 016, rudolfova@zsloucnand.cz

 • Nabídka poradenských služeb pro školní rok 2021/2022
  • PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Husitská 12
  • Po dobu rekonstrukce na adrese U Sanatoria 1, Šumperk 787 01
   • Individuální a skupinové poradenství dle vlastního výběru → zahájení plánováno od října 2022, programy jsou v dopoledních i odpoledních hodinách, reedukace probíhá zdarma, zákonný zástupce dítěte uhradí pouze pracovní materiály
   • Poskytuje:
    • Reedukace dětí se SPU - individuálně i skupinově
    • Krátkodobé i dlouhodobé psychologické intervence u problémových žáků
    • Rozvíjení grafomotoriky a psaní u žáků 1. a 2. třídy ZŠ
    • Profesní vyšetření pro žáky 8. a 9. tříd
   • Rodiče, kteří mají zájem se mohou přihlásit na tel. 583 215 279 nebo osobně.
  • Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ Schola Viva o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk
   • Poskytuje:
    • komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
    • reedukační a terapeutickou činnost a to především pro děti s vadou a pro žáky se specifickými poruchami učení
    • profesní orientaci
  • Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka, Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
   • Poskytuje: 
    • podporu, pomoc, poradentství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům

 • Volba povolání
 • Přijímací řízení 
 • Absence, omluvy, výchovná opatření