Školní družina

Stránky

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

  • 06:00–07:30 Ranní družina   Do ranní ŠD přichází žák do 7.15 hodin. Poté vstupuje do školy hlavním vchodem po otevření hlavních dveří až v 7.30 hodin.

  • 11.25–16.00 Odpolední družina V čase 13.00 - 14.00 hodin není možné vyzvedávat děti. Na tento čas, prosím, nepište žádanky o uvolnění dítěte.

Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů. Telefonické omluvenky nebudou
z bezpečnostních důvodů akceptovány.

STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. Poplatky ve školní družině  budou hrazeny  bezhotovostní platbou  2x  za  školní rok. Platbu proveďte převodním příkazem pod přiděleným variabilním symbolem žáka. Splatnost vždy do 28. dne předepsaného měsíce na bankovní účet školy vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 175416331/0300. Poplatek na žáka ve školní družině je 80,– Kč/měsíc. 

  • Výše poplatku za měsíce září – prosinec 2023 je 320,- Kč (úhrada v měsíci září 2022, splatnost do 28. 09. 2023)     

  • Výše poplatku za měsíc leden – červen 2024 je 480,- Kč (úhrada v lednu do 31. 1. 2024)

Poplatek za ranní družinu, placen hotově 30,-Kč/měsíčně ve školní pokladně, 2 x ročně za jednotlivé měsíce

4x 30,- Kč, tj. 120,-Kč za měsíc září - prosinec (úhrada v měsíci září 2022, splatnost do 28. 09. 2023) 

6x30,- Kč, tj. 180,-Kč za měsíc leden - červen (úhrada v lednu do 31. 1. 2024)