Domácí vzdělávání

Stránky
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S ÚSMĚVEM
Smyslem individuálního vzdělávání je nabídnout dětem a rodičům možnost jiného způsobu vzdělávání, jelikož jim z různých důvodů nevyhovuje klasická školní docházka. Individuální vzdělávání naše škola podporuje na 1. i 2. stupni již několik let. Nabízíme žákům kvalitní zázemí školy, která se nachází v malebném prostředí Hrubého Jeseníku. Výuka domškoláků probíhá v souladu s ŠVP naší školy.

DŮVODY, PROČ ZVOLIT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
 • Zdravotní stav žáka, který nedovoluje pravidelnou docházku do školy
 • Časté pracovní cesty zákonných zástupců a jejich rodin
 • Potíže žáků různého charakteru (konflikty žák × učitel, šikana žáka, stres ze školy)
 • Žák má speciální vzdělávací potřeby nebo je mimořádně nadaný
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ musí obsahovat:
 • jméno a příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno) a místo trvalého pobytu žáka, případně bydliště žáka, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu
 • uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván
 • důvody pro individuální vzdělávání žáka
 • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka
 • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat
 • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
 • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka
 • vyjádření školského poradenského zařízení

NABÍZÍME:
 • kvalitní informační a komunikační zázemí
  • kontakt a konzultace s koordinátorkou individuálního vzdělávání
  • přístup do elektronické žákovské knížky, třídní knihy, plánů práce (systém Bakaláři)
  • učebnice, pracovní sešity, pracovní listy
  • přístup ke sdíleným dokumentům – učební plány, modelové úlohy, elektronická portfolia
 • účast na všech akcích školy – lyžařský, turistický, plavecký, vodácký kurz, projekty, … 
 • vstupní rozhovor před zahájením individuálního vzdělávání, jehož cílem je seznámit se se záměry rodiny, informovat zákonné zástupce o podmínkách IV, o specifických podmínkách naší školy a o rizicích, která tato forma vzdělávání přináší, dále diskutovat o důvodech pro volbu IV a ujasnit si očekávání žáka i jeho zákonných zástupců od IV

PŘEZKOUŠENÍ:
 • probíhá podle zákona dvakrát ročně
 • může probíhat formou prezenční nebo distanční – o formě rozhoduje ředitel po konzultaci s koordinátorkou vzhledem k aktuální situaci a individuálním potřebám rodin
 • kombinujeme prvky písemného a portfoliového přezkušování, které probíhá v rozumném čase a bez zbytečného stresu pro dítě
 • konkrétní požadavky k přezkoušení jsou formulovány v pokynech pro rodiče, které jsou vyvěšeny na sdíleném disku pro individuálně vzdělávané děti

 Mgr. Veronika Kršková (koordinátorka IV41) a Mgr. Petr Lukáš (ředitel školy)