Plánované aktivity školní družiny:smiley

16. 2. 2018 - překážková dráha v tělocvičně pro děti školní družiny

23. 2. 2018 -  tak trochu netradiční sportovní olympiáda

2. 3. 2018 - družinová soutěž v prostorách školy (vyhledávání a zpracování informací zábavnou formou věnované tématu Olympijských her)

25. 5. 2018 - přírodovědná soutěž v místním parku /v případě nepříznivého počasí
v prostorách školy/

1. 6. 2018 -  slavíme smajlíkový Den dětí, zábavné  soutěžní odpoledne pro děti ŠD

9. 6. 2018 - turistický výlet do přírody /dobrovolná akce pro děti ŠD, rodinní příslušnící jsou vítání/

Navrhujeme výlet:

- po trase z Červenohorského sedla

- na rozhlednu Bukovka

- ke Třem potoků

Vyhrála Bukovka!

Upřesnění akce Bukovka

Termín: 9. 6. 2018 turistický výšlap na rozhlednu Bukovka

Sraz: v 8.25 na autobusové zastávce před ZŠ Loučná nad Desnou, autobus odjíždí v 8.35 (nastoupit můžete i v Rejhoticích nebo je možné přistoupit během cesty). Pro ty, co mají zajištěnou vlastní dopravu je sraz v 9.00 hodin před Kulturním centrem Rapotín.Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách. Dopravu si platí všichni sami, tj. 22 Kč/osoba.
Špekáčky budou zajištěny pro všechny nahlášené účastníky. Pitný režim není zajištěn.

Z organizačních důvodů je nutné nahlásit počet účastníků nejpozději do 7. 6. 2018 přímo ve ŠD nebo na telefonním čísle 604544267. Rodinní příslušníci jsou vítáni.

ÚPLATA V ŠD

Výše úplaty je stanovena na celý školní rok (50Kč/měsíc).

Od ledna 2018 uhradíte poplatek  bezhotovostně na účet školy. Podklady k bezhotovostní platbě najdete v elektronické žákovské knížce.

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.00 - 7.30 hodin.

Odpolední družina: 11.20 - 16.00 hodin.

Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů, telefonické omluvenky nebudou z bezpečnostních důvodů akceptovány.

 

PRAVIDLA ŠD pro školní rok 2017/2018

- udržuji pořádek a čistotu                                - nekřičím, neobtěžuji hlukem

- nemluvím sprostě                                           - neničím hry a pomůcky

- řídím se pokyny vychovatelky                         - respektuji názory druhých

- bez dovolení neodcházím ze ŠD                   - pomáhám a neubližuji ostatním