Obecné informace

Prevence rizikových jevů

 

Preventivní program školy vychází z pokynu MŠMT, Č. j. 14514/2000 - 51

Školní preventivní program rizikových jevů je zaměřen na předcházení následujícím sociálně negativním jevům:

 

  • Záškoláctví

  • Šikana, kyberšikana; rasismus, xenofobie, vandalismus

  • Kriminalita, delikvence

  • Drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek

  • Virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)

  • Gambling (patologické hráčství)

  • Domácí násilí

  • Týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí

  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)

 

Aktivity v rámci PPŠ

Pro žáky:

- konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodičky prevence sociálně patologických jevů

-informace a odkazy na nástěnce v 1. patře školy

- programy , přednášky a besedy z center pro výchovu a vzdělávání v oblasti PPSPJ

- působení pedagogů ( pohovory, diskuze, dotazníky)

-výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu a k odolnosti vůči negativním jevům

- soutěže vědomostní, olympiády

-sportovní soutěže

- spolupráce se složkami IZS - besedy, exkurze

-kulturní představení  ( divadla, představení historických skupin, cestopisné besedy)

-možnost půjčování knih ve školní knihovně

-kulturní vystoupení žáků

-reprezentace ve sportu

-sledování dokumentů, vyhledávání informací na vybraných stránkách

-zeměpisné, dějepisné exkurze

-nabídka zájmových kroužků

-osobnostně - sociální kurzy

- akce pořádané občanským sdružením působícím při naší škole

-působení školní žákovské samosprávy

-možnost využití Schránky důvěry (písemně i elektronicky)

Pro učitele:

-seznámení s PPŠ naší školy

-uveřejnění metodických pokynů MŠMT v otázkách prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j.24 246/2008 - 6)

-poskytování aktuálních informací

-předávání informací ze školení, přednášek

-předávání pomůcek, materiálů

-aktualizave dotazníků, testů pro zjišťování situace ve třídách

-zajišťování vhodných programů z  center zaměřených na PPSPJ

Pro rodiče:

-seznámení s řádem školy, s kritérii udělování výchovných opatření ( v ŽK, na stránkác školy)

-možnost seznámení se s PPŠ ( na třídních schůzkách, po tel.domluvě)

-poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence

-poradenství  vých. poradkyně, metodičky prevence, pedagogů

-práce výchovné komise - řešení závažných problémů se zákonnými zástupci 

-aktualizace informací na stránkách školy

-spolupráce se sociálními pracovnicemi, dětským kurátorem

-spolupráce s Policií ČR a ostatními složkami IZS

-vzájemná spolupráce školy a zákonných zástupců

Zpracovala: L. Mikesková

 

Směrnice naší školy

Programy činnosti

Minimální preventivní program