Informace pro zákonné zástupce žáků 9. třídy

Studijní a profesní orientace pro školní rok 2019/2020

Profesní orientace žáka

Možnost testování profesní orientace je nabízena pro žáky v PPP a SPC Šumperk, Husitská 12.

Je nutné telefonicky objednat termín vyšetření. ( tel. 583 215 279)

V nabídce poradny  je hromadné vyšetření více žáků najednou nebo jednotlivě žák se zákonným zástupcem.

Možnost profesního vyšetření je nabízena také SPC Schola Viva, Erbenova 16, Šumperk

Je nutné telefonicky objednat termín vyšetření, ( tel. 583 214 153) 

 

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2021/2022

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky

- formulář přihlášky obsahuje kolonky na dvě školy, které uchazeč vyplní

- uchazeč vyplňuje na každou přihlášku obě školy i v případě, že se jedná o stejnou školu, ale jiný obor vzdělávání

- oba formuláře přihlášek budou vyplněny stejně

 

- odvolací lhůta v případě nepřijetí na školu činí 3 pracovní dny ode dne doručení zprávy o nepřijetí na zvolenou školu

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole uchazeč musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno přijetí ke vzdělávání

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je situace, kdy je uchazeč přijat na odvolání

 

Přijímací řízení

Střední školy s talentovou zkouškou vyhlašují termíny do konce měsíce října.

V lednových termínech se uskuteční zkoušky na školy s talentovou zkouškou 

V  termínu od 12 .dubna do 13. dubna 2021 se uchazeč o studium maturitního oboru účastní přijímacích zkoušek na ostatní střední školy.

Přijímací testy z českého jazyka a matematiky budou koncipované z učiva ZŠ. Testy připravuje společnost Cermat, ukázky jsou dostupné na webu www.cermat.cz.

Uchazeč koná přijímací zkoušky na obou vybraných školách

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2021

1. termín:

ve dnech 2.- 15. ledna 2021 škola s talentovou zkouškou

12. dubna 2021 a 13. dubna 2021 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

14. dubna a 15. dubna  2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 12 . května 2021

2. termín 13 . května 2021

Uchazeč se účastní příjímacích zkoušek v řádném  termínu  dvakrát, lepší výsledek se posílá na obě vybrané školy .

Pokud je uchazeč nemocen, dodá na školu, na které se měl účastnit přijímacího řízení  do 3 dnů lékařské potvrzení. 

Pokud se uchazeč z vážných zdravotních nebo osobních důvodů nebude moci účastnit prvního termínu přijímacího řízení, je stanoven náhradní termín Pilotního ověřování přijímacích zkoušek na 12 . května nebo 13. května 2021.

Poznámky

- každý uchazeč bude pozván k přijímacímu řízení dopisem do konce března

- do konce ledna jsou ředitelé středních škol povinni zveřejnit kritéria pro přijímací řízení

- přijetí uchazeče bude zveřejněno přímo ve škole nebo na intenetu, zpráva o nepřijetí bude uchazeči oznámena dopisem

- některé školy nabízí uchazečům možnost vyzkoušet si testy nanečisto

- uchazeč s SPU si zajistí potvrzení samostatně v PPP a SPC Šumperk

TERMÍNY NAŠÍ ŠKOLY

Žák obdrží dne 28. 1. 2021

-  výpis vysvědčení

- formuláře přihlášek ( 2 )

- výpis z vysvědčení klasifikace za 1. pololetí 9. třídy 

 

ŽÁK (zákonný zástupce) vyplní přihlášky, doplní známky a v případě potřeby zajistí lékařské potvrzení

ŽÁK ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu ředitele školy předloží obě vyplněné přihlášky do. února 2021

pro talentovou zkoušku 10.11. 2020

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE převezme osobně zápisový lístek v budově ZŠ u vých. poradkyně dne 18 .února 2021 v době od 15 h  - 17 h 

pro talentovou zkoušku dne 19. 11. 2020

ŽÁK (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE) přihlášky odešle nebo osobně dodá do 1. 3.  2021 na vybrané školy

pro talentovou zkoušku do 30. 11. 2020

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE po zjištění informace o přijetí žáka doručí do 10 dnů na vybranou školu zápisový lístek

Zpracovala M.Rudolfová