Obecné informace 


Budova školy se již zhruba století rozeznívá hlasy žáků ze všech částí obce Loučná nad Desnou, která se rozprostírá v jednom z malebných údolí Hrubého Jeseníku nedaleko od města Šumperka. Škola se po většinu dne stává útočištěm pro 116 dětí. 

Základní škola, téměř s rodinným prostředím, v Loučné nad Desnou nabízí svým žákům vzdělávací putování „labyrintem školy“. Následně „do ráje života“ vypouští žáka aktivního v poznávání světa, který dokáže nakládat se získanými informacemi, dokáže si poradit při řešení problémů, dokáže komunikovat a spolupracovat se svým okolím a je psychicky odolným vůči negativním jevům a osobně zodpovědný za své zdraví.

Než propluje žáček tímto školním labyrintem se všemi jeho zákoutími, uběhne relativně krátkých devět let jeho života. Na jeho první vzdělávací cestě ho čeká vzdělávání orientované na jeho osobnost. Orientace na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti je spojena s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo všechny žáky, aby bylo přiměřené jejich možnostem a aby směřovalo k reálně dosažitelným výsledkům, znamenající zřetelný přínos pro rozvoj každého žáka. Cílenou osobnostní a sociální výchovou pomáháme každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti.

Školní rok nám již tradičně začíná společnou dvoudenní výpravou žáků 1. třídy s rodiči a deváťáky. Jejich spolupráce dále pokračuje po celý školní rok. Šesťáci prochází adaptačním soustředěním a Kurzem vztahů ve třídě, 8. a 9. třída Kurzem efektivního učení, 5., 6., 7. třída Kurzem prevence šikany a pro sedmáky připravujeme kurz Jak si zdravým způsobem zlepšit náladu.

Pohoda našeho školního labyrintu není dána školními prostorami samými, ale pohodu vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Ve škole jsou žáci, učitelé i rodiče partnery. Dokáží se vzájemně informovat, respektovat, podpořit ve svém snažení, najdou si k sobě cestu i ve volném čase. Všichni společně rádi prožíváme hezké okamžiky při různých třídních či školních akcích (Odemykání školy, Dny otevřených dveří, výlety, exkurze, Stužkování prvňáčků, Den dětí, Rej čarodějnic, veřejná vystoupení pěveckých sborů, sběrové dny, Den Země, tvořivé dílny, jarmarky, lyžařské závody, Olympijské hry, Netradiční olympiáda, Závěrečné zvonění, …).

Výchovně vzdělávací poznávání obohacují různorodé projektové aktivity, které rozvíjí dovednosti a vědomosti žáků, navozují a současně zlepšují partnerské vztahy mezi zúčastněnými a nabízí všestranný rozvoj žáků, možnost zapojení a seberealizace. Nejstarší žáci se podílejí na přípravách, organizacích a vyhodnocování jednotlivých aktivit. Akce probíhají napříč celou školou, v cílených skupinách, ale i v jednotlivých třídách (Pravěký den, Život v Řecku a v Římě, Můj svět, Putování Českou republikou, Místo, kde žijeme, Kalendář ilustrátorů, Přírodní společenstva, Umělecké slohy, Tradice a zvyky v Evropě, Osudové osmičky a další větší či menší projekty). Samotní žáci se podílejí na vytváření podnětného a estetického prostředí svých tříd a společných prostor (Vodní svět, Olympiáda, Graffiti). Provázanost mezipředmětových vztahů, kooperace učitelů a žáků vytváří výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení.

Také systém volitelných předmětů dává žákům možnosti další seberealizace, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti s ohledem na budoucí uplatnění. Žáci si vybírají z nabídky jak naukových předmětů (konverzace, informatiky,..), tak i předmětů výchovných (praktické činnosti, hudební hrátky, sportovní výchova, výtvarné techniky). Jsou vytvářeny různorodé skupiny žáků šesté až deváté třídy, kdy žáci navzájem spolupracují a učí se jeden od druhého. V rámci hudebních hrátek žáci hrají na klávesy, kytary, bicí soupravu a při závěrečném hodnocení školního roku tato hudební seskupení vystupují.

Bez povšimnutí nemůže zůstat ani prostředí, ve kterém se škola nachází. Vzhledem k přírodním podmínkám je do každého ročníku zařazen tělovýchovný kurz (lyžařský, plavecký, turistický). Lyžařskými kurzy procházejí žáci 1., 4., 6. a 7. třídy. Šesťáci a sedmáci mají také výcvik běžeckého lyžování.

Součástí školy je školní družina, která se stará o smysluplné využívání volného času pro žáky I. stupně. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat pohybové hry a dramatický kroužek.

Náš labyrint nabízí žákům pěvecké, výtvarné a sportovní zájmové aktivity pro smysluplné využívání volného času. Škola se intenzivně věnuje sborovému zpěvu a dalším hudebním aktivitám. Hlavní sbor Loučňáček se svým mladším bráškou Klubíčkem účinkuje po celé České republice a občas i v zahraničí. Od roku 1990 je pořadatelem festivalu Loučenská vločka, kterého se účastní pěvecké sbory nejen z regionu, ale i z jiných krajů.

Velmi pozitivní je dobrá spolupráce obce a školy, svou činnost vyvíjí Školská rada a nezastupitelné místo má občanské sdružení Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou, které pro děti připravuje Den dětí, Čarodějnický rej, Drakiádu a spolupodílí se na dalších aktivitách školy.

A za tím vším stojí kompetentní a tvořiví loučenští učitelé, spolupracující žáci a rodiče. Kdo nevěří, ať k nám běží. Rádi Vás uvítáme.

Věra Turková

Ani změny v obsazení ředitelny nic nemění na tom, že právě Věrka Turková nastavila naší škole směr, který je žádoucí a užitečný. Stojí za to společně pokračovat v moderním a účelném vzdělávání našich žáků i ve vzájemné spolupráci školy, rodičů a zřizovatele. Nuže, pojďme na to. 

Petr Lukáš