Obecné informace 

Vklíněna mezi majestátné vrchy Hrubého Jeseníku leží malebná obec Loučná nad Desnou. V ní má své nezastupitelné místo základní a mateřská škola. Prostorná budova školy mateřské se zahradou a dopravním hřištěm nabízí útočiště zhruba třicítce dětí, ale nebráníme se ani vyšším počtům. Základní škola má k dispozici svou více než století starou stavbu, která je však věčně mladá díky téměř stodvacítce dětí místních i přespolních a další stále početnější skupině dětí individuálně vzdělávaných. Při vzdělávání využíváme nejen dobře vybavené kmenové třídy, ale také řadu odborných učeben (knihovnu, učebnu přírodovědných předmětů, chemickou laboratoř, jazykovou učebnu, učebnu informačních technologií, výtvarnou učebnu či hudebnu), prostorné moderní tělocvičny a přilehlého „oranžového hřiště“ a venkovní posilovny. Svým významným dílem škole prospívá školní družina a školní kuchyně s jídelnou.

Náš školní vzdělávací program jsme pojmenovali Od labyrintu školy k ráji života. Pokud se Vám vybavilo jméno učitele národů Jana Ámose Komenského, je to moc dobře. Chceme však být školou jednadvacátého století a vypouštět do „ráje života“ žáka aktivního v poznávání světa, který dokáže nakládat se získanými informacemi, dokáže si poradit při řešení problémů, dokáže komunikovat a spolupracovat se svým okolím a je psychicky odolným vůči negativním jevům a osobně zodpovědný za své zdraví.

V „labyrintu školy“ je žák obklopen průvodci, kteří mu umožňují rozvíjet svou osobnost a identitu, poskytují mu přiměřenou zpětnou vazbu a otevírají mu mnohé dveře k jeho talentům, zájmům a předpokladům. Do těch dveří však již musí žáček vstoupit sám. Největší radost nám udělá, když díky své vnitřní motivaci, reálným osobním cílům a s podporou školy i rodiny dítko nalezne cestu ke své životní spokojenosti.

Náš školní rok je protkán řadou kurzů, projektů a činností napříč všemi ročníky. Mnohé z nich chystáme sami, spolupracujeme s odborníky, významně nám pomáhají rodiče a naši žáci se jich nejen účastní, ale velmi často jsou v rolích organizátorů a vždy se na ně můžeme plně spolehnout. Nelze zde vypsat vše, co během roku probíhá, tak snad jen několik pravidelných a již tradičních akcí: odemykání školy, dvoudenní dobrodružná výprava prvňáků s rodiči a deváťáků, adaptační třídní kurzy, dny otevřených dveří, tvořivé dílny, jarmarky, dny Země, sběrové dny, různá sportovní zápolení, sborové a hudební koncerty.

Rámec výuky nám v každém ročníku doplňují kurzy – lyžařský pro prvňáky, čtvrťáky, šesťáky a sedmáky, plavecký pro druháky a třeťáky, turistický pro pátou třídu a vodácký pro osmáky a deváťáky. V našem rozvrhu objevíte volitelné předměty, které žákům umožňují určitou specializaci, nechybí ani Finanční gramotnost či Mediální výchova, děcka na druhém stupni píší ročníkové práce hodnocené napříč předměty, deváťáci odevzdávají absolventskou práci na zvolené téma a obhajují ji veřejně na jevišti před spolužáky, rodiči a učitelskou porotou. Za důležité považujeme moderní a efektivní formy výuky, aby žáci rozvíjeli kompetence pro reálné životní situace.

Usilujeme o to, aby škola byla pro děti bezpečným a vstřícným útočištěm. Výchovná poradkyně, metodička prevence, třídní učitelé i ostatní učitelé a vychovatelé spolupracují při zajištění potřeb žáků. Máme funkční preventivní program, vzniklé problémy řešíme podle jasně stanovených pravidel, žákům důsledně poskytujeme podpůrná opatření.

Zajímavý program dětem nabízí také školní družina. Ta je v provozu od ranní šesté hodiny a o dítka se starají dvě vychovatelky do čtvrté odpolední. Mají zajímavé nápady a po celý rok mnoho tematicky zaměřených činností.

Naše základní škola vyplňuje dětem i odpolední čas nabídkou mnoha různých zájmových činností. Florbal, pohybové hry, chovatelský kroužek, dětská jóga, dramatický kroužek, robotický kroužek, dětské sborové studio Loučňáček žákům umožňují rozvíjet své talenty a zájmy. Těší nás, že rodiče, odborní lektoři i učitelé jsou ochotni věnovat svůj volný čas našim dětem.

Tím nejdůležitějším ve škole jsou lidé. Škola by měla být místem, kde se mohou lidé setkávat a spolupracovat ve prospěch dětí. Velmi důležitá je spolupráce obce a školy, svou činnost vyvíjí Školská rada a nezastupitelné místo má občanský spolek Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou, který pro děti připravuje Den dětí, Čarodějnický rej a spolupodílí se na dalších aktivitách školy.

Venkovská škola má jistě své výhody i nevýhody. My však máme obrovské štěstí, protože tým zkušených pedagogů, vychovatelů a dalšího personálu hledá pro Vaše děti ty nejlepší cesty ke vzdělání a ke společným činnostem na naší škole. Nakonec, přijeďte se podívat. Rádi Vás uvidíme a pohovoříme s Vámi o možnostech vzdělávání Vašeho dítěte buď ve třídě nebo individuálně.

Petr Lukáš

Výukový program

Výuka ve všech třídách probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od labyrintu školy k ráji života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 282/07.

Od školního roku 2017/2018

podporujeme individuální vzdělávání podle § 41 školského zákona..
 

Plná znění ŠVP:

Základní škola

Školní družina