KRITERIA PRO UDĚLENÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ

 

Pochvala třídního učitele

 • ocenění plnění povinností, pomoci spolužákům, třídní služby, aktivit, spojených se třídou a s menšími celoškolními akcemi a soutěžemi

Pochvala ředitele školy

 • ocenění plnění povinností, pomoci spolužákům, akcí, aktivit, spojených se školou, s většími celoškolními akcemi, soutěžemi a školní reprezentací

Napomenutí třídního učitele = ojedinělá a drobná porušení školního řádu

 • - poškození majetku školy, svěřených pomůcek a materiálu, poškození věcí spolužáků (př. malování na lavice, manipulace se žaluziemi, poškození vybavení učeben, ...)

 • - znečišťování prostředí školy

 • - nevhodné jednání v rámci školních vztahů, drobné slovní útoky na spolužáky či dospělé (urážky, nadávky, posmívání, verbální provokování, …)

 • - špatný výkon třídní služby

 • - 3 pozdní příchody

 • - do 1 neomluvené hodiny

 • - vyrušování ve vyučování

 • - zapomínání školních pomůcek, úkolů (více jak 10x za měsíc)

Důtka třídního učitele = opakované porušení školního řádu

 • - vyhýbání se povinnostem

 • - opakované nevhodné chování ke spolužákům, dospělým (př. vulgarismy, urážky, ..)

 • - opakované vyrušování spolužáků a rušení výuky předměty, které s výukou nesouvisí 

 • - opakované poškozování majetku školy, spolužáků

 • - do 5ti pozdních příchodů

 • - do 2 neomluvených hodin

 • - nerespektování pokynů učitele, dospělých

 • - opakované znečišťování prostředí školy (nepřezouvání se, odpadky, …)

 • - vědomé neplnění zadaných úkolů - povinností

Důtka ředitele školy = ojedinělé hrubé porušení školního řádu nebo stupňující se opakované porušování školního řádu

 • - 3 – 10 neomluvených hodin

 • - 6 a více pozdních příchodů

 • - úmyslné poškození majetku školy, svěřených pomůcek, věcí spolužáků

 •  podvody, lhaní

 • - drobná krádež

 • - svévolné opuštění výuky bez vědomí učitele

 • - agresivní chování

 • - slovní útok na spolužáka, dospělého

 • - nošení předmětů ohrožující mravní vývoj žáků

 • - obtěžování osob druhého pohlaví (fyzické i psychické)

 • - úmyslné a nedovolené změnění nastavení programového vybavení školních počítačů

Chování uspokojivé = opakované hrubé porušení školního řádu

 • - fyzická i psychická šikana

 • - 11 – 25 neomluvených hodin

 • - nošení, distribuce nebo požití cigaret, alkoholu a OPL

 • - nošení předmětů ohrožující zdraví, ohrožení zdraví spolužáka

 • - propagace hnutí omezující lidská práva

 • - ignorování pokynů dospělých

 • - vandalismus

 • - krádež

Chování neuspokojivé = obzvláště hrubé porušení školního řádu a opakující se hrubé porušení školního řádu

 • - 26 a více neomluvených hodin