POSTUP PŘI UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ, POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ ABSENCÍ

I.

PREVENCE A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

dle vyhlášky 561/2004Sb.§50 odst. 1, poslední změna 1. 9. 2015

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování ze zdravotních a jiných vážných důvodů, je zákonný zástupce povinen oznámit důvod nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka  ( §50 odst.1 školského zákona) v souladu s následujícími podmínkami:

-nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o uvolnění dítěte písemnou formou předem,  v e-žákovské knížce,

- zákonný zástupce žáka informuje třídního učitele o důvodu a předpokládané době nepřítomnosti žáka ve škole neprodleně telefonicky nebo osobně,

- při návratu žáka do školy sdělí zákonný zástupce důvody a délku jeho nepřítomnosti prostřednictvím  e- žákovské knížky, nejpozději však do 3 pracovních dnů,

- odchod žáka z vyučování je možný jen na základě písemné omluvy zákonných zástupců v e-žákovské knížce,

- o uvolnění na 1-2 dny písemně v e- žák. knížce žádá zákonný zástupce třídního učitele,

- o uvolnění na více dnů žádá zákonný zástupce žáka písemně ředitele školy,

 

Škola může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci delší než 3 dny ošetřujícím lékařem.

V odůvodněných případech má škola právo požadovat lékařské potvrzení o nemoci dítěte kratší než 3 dny.

II.

POSTUP A POSTIH NEOMLUVENÉ NEPŘÍTOMNOSTI

dle metodického pokynu MŠMT ČR čj.:10 194/2002- 14 článek II bod 6, 8 a 9,10, 11

O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovnou poradkyni, která tyto údaje vyhodnocuje.

1/ Neomluvenou nepřítomnost do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel s rodiči formou pohovoru, na který je rodič pozván doporučeným dopisem. Z pohovoru provede zápis s podpisem rodičů.

2/ Neomluvenou nepřítomnost nad 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel s ředitelem školy, který svolává školní výchovnou komisi. Pozvání zákonných zástupců na jednání se provádí doporučeným dopisem. Výchovné komise se ze strany školy účastní třídní učitel, vedení školy, výchovná poradkyně. O průběhu a závěrech se provede zápis s podpisy zúčastněných osob. Zápis se zašle orgánu sociálně- právní ochrany dětí.

3/ Při neomluvené nepřítomnosti nad 25 hodin zašle ředitel školy oznámení o pokračujícím záškoláctví orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

4/ Při opakovaném záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, zašle ředitel školy hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde je případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení je zasílána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu.

Zpracovala:  M. Rudolfová