VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Žáci s diagnostikovanou  specifickou poruchou učení jsou vzděláváni podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí , žáků a studentů mimořádně nadaných , ve znění vyhlášky s účinností k 1. 1. 2018

Zakonný zástupce nezletilého žáka je poučen výchovnou poradkyní o základních informacích o speciálním vzdělávání.

Informace o:

a) právech a povinnostech žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ve vztahu

k plnění povinné školní docházky

 • na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem

 • na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní

 • na bezplatné užívání speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek poskytované školou

 • na poradenskou pomoc školy a školského zařízení ( PPP, SPC)

dále viz školní řád ze dne 1. 9. 2017, kapitola I

b) organizačních formách vzdělávání, jejich rozdílech a souvisejících organizačních změnách

 • program školy je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka

  ve prospěch jeho osobnostního maxima

 • žáci jsou vzděláváni v běžné třídě formou individuální integrace

 • žáci jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který je zpracován

  na základě školního vzdělávacího programu, vycházející ze specifických vzdělávacích potřeb žáka

 • žáci se jednou týdně účastní skupinové reedukační výuky s individuálním časovým prostorem pro každého žáka

 • žáci využívají kompenzační pomůcky podle svých možností a potřeb např. tabulky, doplňovací cvičení, pracovní listy, uvolňovací cvičení, linky v sešitech, nápravné a výukové počítačové programy

c) struktuře vzdělávacích programů

 • vzdělávání žáků se obsahem neodlišuje od běžné výuky

 • žáci se zapojují ve vyučovacích hodinách do všech činností a způsobů získávání vědomostí- individuální práce, skupinové práce, projekty, referáty, pracovní listy, vyhledávání a zpracování informací

 • většina poruch učení se projeví zejména v českém jazyce

 • na základě doporučení ze školského poradenského centra je pro práci žáka zvolená optimální úroveň

 • zákonný zástupce se aktivně podílí formou domácí přípravy na rozvoji žáka

d) rozdílech ve vzdělávacích programech a rozdílech ve výstupních klíčových kompetencích

 • zasahují oblast kompetencí osobnostně - sociální výchovy

 • je nutné respektovat zvláštnosti a možnosti žáka

 • vytvořit optimální pracovní prostředí včetně vstřícné, přátelské atmosféry

 • dodržovat zásady všestrannosti a soustavnosti

 • klást přiměřené nároky a pozvolna zvyšovat tyto nároky

 • motivovat pochvalou

 • u žáků s poruchou chování střídat pracovní tempo, činnosti, podporovat snahu, chválit, důsledně dbát na dodržování pravidel, povinností

 • u nadaných žáků volit učební strategie, které umožňují rozvoj žáka např. diferencovaně zadávané úkoly, individuální složitější práce, zadávání projektů, učení navzájem, vhodně zvolené role při skupinové práci

 • každý žák se může účastnit školních soutěží, olympiád, apod.

e) organizačních změnách, které v souvislosti s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat

 • žáci jsou zařazeni v rámci běžné výuky

 • účastní se hodin reedukace v dohodnutém čase, v dohodnutém prostředí

 • u žáků s poruchou chování je vhodná úzká spolupráce s třídním učitelem, se speciálním pedagogem při řešení organizačních změn

f) podpůrných nebo vyrovnávacích opatřeních, která mohou žákovi pomoci zvládat stávající vzdělávací program

 • využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání,

 • využití kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů,

 • zařazení předmětů speciálněpedagogické péče,

 • poskytování individuální podpory při výuce a přípravě na výuku,

 • poskytování pedagogicko- psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga,

 • snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině

g) možnosti diagnostického pobytu podle §9 odst. 2

 • zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání může předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců

h) možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

 • individuální vzdělávací plány upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání

 • práce žáka podle pokynů obsažených v IVP je každé pololetí hodnocena

i) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění

 • součástí RVP je vzdělávací oblast Člověk a svět práce

 • v rámci základního vzdělávání se žák snaží orientovat se v možnostech svého dalšího vzdělávání se, orientovat se na trhu práce

 • žák by měl volit povolání tak, aby využil své specifické schopnosti, osobní sklony, zájmy

Žák má dále možnost využití profesního poradenství :

- na školách výchovný poradce, třídní učitel/ka

- poradenská zařízení např.  pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC), informační a poradenská střediska (IPS)  zabývající se volbou povolání při úřadech práce                 Zpracovala:M. Rudolfová